תנאי שימוש – כמה עוד

1. כללי 

אנא קרא הוראות הסכם זה (להלן: "תנאי השימוש") בטרם תעשה כל שימוש במערכת כמה עוד.

1.1 כמה עוד בע״מ, ח.פ. 515485779 (להלן: "החברה") הינה המפתחת, המפעילה והמשווקת הבלעדית של מערכת כמה עוד מבוססת אתר אינטרנט ו/או אפליקציה סלולרית.

1.2 השירותים של כמה עוד אינם מהווים ייעוץ משפטי ואינם מחליפים ייעוץ משפטי.

1.3 אף שמשרד עו"ד מייעץ לחברה והגם שפרטיו מפורסמים באתר, הרי שמובהר כי משרד עוד של החברה אינו מייעץ ו/או עוזר ו/או מסייע ו/או נותן שירותים משפטיים כלשהם למשתמשים רק בשל היותם משתמשים.

1.4 כל שימוש שתעשה במערכת כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של החברה, המפורסמים באתר האינטרנט של החברה, כמו גם לכל דין רלוונטי.

1.5 מעצם השימוש שתעשה במערכת הינך נותן את הסכמתך ואישורך לכך שאתה עומד במלוא ההוראות והתנאים שבתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות.

1.6 תנאי השימוש נכתבו לשם הנוחיות בלשון זכר יחיד, אך הם מיועדים לשני המינים, כמו גם לרבים.

1.7 כותרות תנאי השימוש יועדו לנוחיות בלבד ואין להן פירוש משפטי.

1.8 ככל שאינך מסכים לאילו מהדברים האמורים בתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות, ההנחיות והתנאים שמפרסמת החברה במערכת מעת לעת, הרי שאתה נדרש להפסיק באופן מיידי כל שימוש במערכת.

1.9 לא חלה עליך החובה לאשר תנאי שימוש אלה אך אם תימנע מלעשות כן לא תוכל החברה להבטיח את ההנאה והשימוש שלך במערכת.

2. הגדרות

במסמך זה תהיינה משמעותם של המונחים הבאים כמצוין להלן:

2.1 "המערכת" – מערכת מבוססת אתר אינטרנט ו/או אפליקציה סלולארית, המתקראת כמה עוד, אשר בבעלות החברה ונועדה בכדי לייעל ולהנגיש למשתמשי המערכת מידע בנוגע למיצוי זכויות במשרד הביטחון של מי שנפגעו במהלך שירות ביטחוני או באופן אחר שעשוי לזכות בתמיכה ו/או פיצוי ממשרד הביטחון.

2.2 "אתר האינטרנט" – אתר האינטרנט של החברה בכתובת kamaod.co.il.

2.3 "נציג החברה" – מי שהחברה התקשרה עימו כדי לתת שירותים למשתמשים, שאינו בהכרח עוד ושאינו נותן ייעוץ משפטי.

2.4 "משתמש" – הוא כל מי שעושה שימוש במערכת. שימוש יכול שיהיה קריאה, עיון וצפייה בתכנים, הזמנת שירותים, תשלום או העברת מידע.

2.5 "מדריך" – מדריך מקוון שניתן להורדה במערכת.

2.6 "חבר טלפוני" – שיחת ייעוץ טלפונית או וידאו של משתמש עם נציג החברה.

2.7 "סיוע וליווי מקיף בהגשת תביעה" – סיוע של נציג החברה במילוי טופס בקשה להכרה בזכות חבלה ו/או מחלה והכנת הבקשה להכרה. השירות לא כולל את הגשת הבקשה למשרד הביטחון וליווי בהליך ההכרה לרבות בוועדה רפואית.

2.8 "סימולציה לוועדה רפואית" – פגישת וידיאו של משתמש עם נציג החברה שהנו בעל הסמכה מקצועית בתחומו. שירותים אלה אינם כוללים ייצוג בוועדה רפואית.

2.9 "מיצוי זכויות" – הליכים שנועדו לקבלת זכויות ממשרד הבטחון, שמתקיימים במסגרת וועדות רפואיות או בכתב  בפני נציגי משרד הבטחון ו/או מי מטעמו, ושמטרתם קבלת פיצוי למי שנפגעו במהלך שירותם הצבאי או שזכאים לקבלת פיצוי ממשרד הביטחון בהתאם לדין.

3. הצהרות המשתמש – המשתמש במערכת מאשר ומצהיר כי:

3.1 השימוש שהוא עושה במערכת הנו לאחר שקרא, הבין וקיבל על עצמו את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של החברה.

3.2 הוא מבין שאין בשימוש שהוא עושה במערכת כדי להוות שירותים ו/או ייעוץ משפטי ואין לחברה כל דרך להבטיח כי המידע שתעביר לו החברה באמצעות המערכת יהיה שלם ו/או מעודכן ו/או מדויק ו/או ללא פגמים, וכי אף אם יעשה בדיוק את שהבין בהתאם למידע שהנגישה לו החברה באמצעות המערכת אין בכך כדי להבטיח למשתמש תוצאה כזו או אחרת וממילא הוא מסתלק באופן בלתי חוזר מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שנוגעת למידע שקיבל מהחברה.

3.3 הנו מבוגר מגיל 18. המשתמש ער לכך שהחברה אינה יכולה לאמת את גילו, אך במקרה שיעלה חשש שמשתמש מפר סעיף זה הוא עשוי להיות מושעה באופן זמני ו/או קבוע מפעילות במערכת והחברה מסירה כל אחריות בקשר לפעילותו.

3.4 הנו האחראי הבלעדי לכך שהשימוש שיעשה במערכת יהיה בהתאם לדין, לתנאי השימוש, למדיניות הפרטיות, להנחיות ולתנאים שמפרסמת החברה (להלן: "שימוש ראוי").

3.5 לחברה תעמוד הזכות להשעות כל שימוש במערכת במקרה של חשש לפעילות משתמש שאינה מהווה שימוש ראוי, עד לבירור נסיבות העניין. המשתמש פוטר את החברה מכל טענה ו/או תביעה על רקע של השעיית שימוש במערכת לפרק זמן קצוב ו/או בלתי קצוב.

3.6 המידע שיספק אגב השימוש במערכת ו/או לחברה הנו אמין ותקף, וזאת, בין השאר, על מנת לשפר את חווית השימוש במערכת ו/או הדיוק במתן השירותים למשתמש. התברר למשתמש כי מידע שנמסר על ידו חסר או שגוי, יעדכן המשתמש את החברה בעניין במועד מוקדם ככל הניתן. ידוע למשתמש שמסירה של פרטים כוזבים על ידו מהווה הפרה יסודית של תנאי השימוש, אשר עשויה להביא להשעיית השימוש שלו במערכת, והחברה תהיה פטורה מכל חבות בגין נזק אשר יגרם למשתמש בשל כך וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר אשר יגיע לחברה על פי דין.

4. השירותים

אלה יהוו השירותים וההוראות בעניינם כפי שיהיו זמינים למשתמשי המערכת (להלן: "השירותים"):

4.1 מדריך מקוון שהפיקה החברה והיא בעלת מלוא הזכויות בה ושמיועד בכדי להנגיש מידע שנוגע למיצוי זכויות ממשרד הבטחון. המדריך תקף ביום פרסומו בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי. החברה עשויה לספק למשתמש סיסמה אישית לשם הצפייה בתכנים שבמדריך המקוון ואם עשתה כן הרי שהסיסמה הינה אישית וחל איסור להעברתה לאחר. השימוש במדריך המקוון עשוי שיהיה אפשרי למשך שנה 1 בלבד ממועד בו הוזמן על ידי המשתמש, כשבתום תקופה זו המדריך לא תתאפשר יותר הצפייה בו.

4.2 חבר טלפוני הינה פגישת ייעוץ טלפונית שמשכה לא יעלה על 30 דקות ושתתקיים עם נציג החברה. במהלך פגישת הייעוץ ינגיש נציג החברה למשתמש מידע שנוגע למיצוי זכויות ממשרד הבטחון. המידע שינגיש נציג החברה תקף ביום הפגישה בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי. לאחר ההרשמה ותשלום המשתמש עבור פגישת ייעוץ, יקבל המשתמש הודעת דוא"ל שהמשתמש יתבקש לשלוח בדוא"ל חוזר אליה מידע רלוונטי כהכנה לפגישת הייעוץ. בתום פגישת הייעוץ ישלח נציג החברה סיכום תמציתי של הנושאים שעלו בפגישה לדוא"ל המשתמש. הפגישה הינה אישית, חל איסור להזמין אליה משתתפים נוספים למעט המשתמש וחל איסור להקליט ו/או לשדר את תוכן הפגישה לכל צד ג'.

4.3 סיוע וליווי מקיף בהגשת תביעה הינו ליווי מתמשך והנגשת מידע למשתמש באמצעות מדריכים מקוונים וחבר טלפוני כהגדרתם לעיל, הכוונה בעניין מילוי טפסים דרושים למיצוי, והדרכה בעניין הגשת תביעה למיצוי זכויות שתתבצע בידי נציג החברה. סיוע זה אינו כולל סימולציה לוועדה רפואית ו/או ייצוג בוועדה רפואית. לאחר ההרשמה ותשלום המשתמש עבור שירותים אלה, יקבל המשתמש הודעת דוא"ל שהמשתמש יתבקש לשלוח בדוא"ל חוזר אליה מידע רלוונטי כהכנה לשירותים.

4.4 סימולציה לוועדה רפואית הינה פגישת ייעוץ בווידאו (למשל בזום או דומה) שמשכה לא יעלה על 30 דקות ושתתקיים עם נציג החברה. במהלך הסימולציה ינסה נציג החברה שהנו בעל הסמכה בתחומו לדמות למשתמש כיצד מתנהלת וועדה רפואית של משרד הבטחון. לאחר ההרשמה ותשלום המשתמש עבור פגישת הסימולציה, יקבל המשתמש הודעת דוא"ל שהמשתמש יתבקש לשלוח בדוא"ל חוזר אליה מידע רלוונטי כהכנה לפגישת הסימולציה. הפגישה הינה אישית, חל איסור להזמין אליה משתתפים נוספים למעט המשתמש וחל איסור להקליט ו/או לשבר את תוכן הפגישה לכל צד ג'.

הרשמה למערכת

5.1 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה יתאפשרו חלק מן השירותים של המערכת ללא ביצוע של רישום מלא למערכת (להלן: "רישום חלקי"). עם זאת מובהר כי משתמש שיבחר ברישום חלקי לא יוכל להנות מכל השירותים של המערכת אך תנאי השימוש יחולו עליו באופן מלא.

5.2 במהלך הרישום לאתר יתבקש המשתמש להזין כתובת דואר אלקטרוני אשר יהווה את אמצעי הזיהוי שלו בפנייה נוספת ועתידית לחברה (להלן: "אמצעי הזיהוי").

5.3 בהתאם לסוג השירותים שיבחר המשתמש ובכפוף לתשלום המשתמש בגינם באופן בו יתאפשר התשלום במערכת, וככל שיידרש תשלום, ישלח מן המערכת ו/או על ידי נציג החברה למשתמש הודעת דוא"ל שבה יועבר מידע ו/או שבו יתבקש המשתמש להעביר מידע לחברה. מובהר כי החברה אינה שולחת תזכורות או הודעות דוא"ל נוספות ולפיכך ככל שנדרש משתמש להעביר מידע לחברה בדוא"ל חוזר, הרי שהמשתמש מתבקש להעביר ככל האפשר במועד אחד את כל המידע שהתבקש וזאת באמצעות קבצים מסוג PDF.

5.4 בכל מקרה של ניצול לרעה של המערכת על ידי אחר על רקע של התרשלות המשתמש בשמירת סודיות אמצעי הזיהוי, תחול האחריות המלאה על המשתמש והוא פוטר את החברה מכל אחריות ו/או חבות בעניין.

6 השימוש באתר 

6.1 המשתמש יעשה שימוש במערכת שהנו אישי, שאינו מסחרי, ולמטרות שלשמה נועדה המערכת.

6.2 המשתמש מאשר כי לא יעשה במערכת שימוש שעשוי להוות סריקה של המערכת באמצעים ממוחשבים ו/או שיש בהם משום חיקוי גולש רגיל, לרבות Bots או Crawlers  וכדומה ו/או לעשות שימוש בתוכנת מחשב, קוד מחשב או יישומים הכוללים נגיפי מחשב ("וירוסים") ו/או תוכנות סוס טרויאני, תולעים  (Worms), וואנדלים (Vandals) , יישומים מזיקים(Malicious Applications)   וכו'.

6.3 המשתמש מאשר כי לא יעשה במערכת כל פעילות אשר עשויה להוות מניפולציה שעשויה לאפשר את הנגישות לדפים שאליהם אין למשתמש גישה ישירה (URL Hacking).

6.4 המשתמש מאשר כי לא יעשה במערכת כל פעולה שתגרום להשפעה על קוד המקור, עיצוב המערכת, אלמנטים או תוכן במערכת.

6.5 משתמש לא יעשה במערכת שימוש בלתי הולם או שאינו בהתאם לדין, לרבות, יימנע מפעילות שיש בה כדי לפגוע בקניין רוחני ו/או בסימן מסחר ו/או בזכות יוצרים ו/או בסוד מסחרי ו/או מהווה פרסום לשון הרע ו/או מהווה פגיעה בפרטיותו של אחר.

7. תשלום עבור השימוש במערכת

7.1 בתמורה לשימוש במערכת יידרש המשתמש לספק לחברה בעת הרכישה פרטי כרטיס אשראי שישמש את החברה לגביית תשלום (להלן "אמצעי תשלום"). השימוש של משתמש במערכת והעברת פרטי תשלום על ידו מעידה על הסכמת המשתמש לחיוב ולזיכוי אמצעי התשלום בהתאם לפרטי התשלום וכן להעברת פרטי התשלום לחברת האשראי. חיוב פרטי התשלום של המשתמש על ידי החברה יבוצע בהתאם למחירים ולתנאי התשלום שפורטו במהלך הזמנת השירותים במערכת.

7.2 לשם אבטחת התשלום בגין רכישת השירותים ופרטי התשלום תנקוט החברה באמצעים סבירים לרבות שימוש בטכנולוגיית SSL. עם זאת, החברה לא תישא בכל אחריות בשל נזק או אובדן אשר ייגרמו למשתמש בשל גישה לא מאושרת לפרטי התשלום אשר סיפק משתמש במערכת אלא בשל רשלנות מיוחדת של החברה.

7.3 לא קיבל המשתמש אישור תשלום שנשלח על ידי החברה, הרי שרישום המשתמש למערכת לא הושלם והמשתמש לא יהא זכאי לשירותים.

8 מדיניות אספקה מוצרים

בכפוף להשלמת תהליך הרשמה למערכת ותשלום כנדרש יסופקו ויהיו זמינים למשתמש השירותים במועדים שלהלן:

8.1 מדריכים מקוונים יהיו זמינים למשתמש באתר באמצעות הורדה של קובץ למחשב המשתמש.

8.2 שיחת הייעוץ במסגרת שירותי חבר טלפוני תתקיים בתוך 3 ימי עסקים מן המועד בו העביר המשתמש דוא"ל חוזר עם המידע לפגישה.

8.3 שיחת הייעוץ במסגרת סיוע וליווי מקיף בהגשת תביעה תתקיים במועד שתודיע החברה למשתמש ובכל מקרה לכל המאוחר בתוך 3 ימי עסקים מן המועד בו העביר המשתמש דוא"ל חוזר עם המידע הנדרש לשיחת הייעוץ.

8.4 פגישת הסימולציה בווידיאו במסגרת שירותי סימולציה לוועדה רפואית תתקיים במועד שתודיע החברה למשתמש ובכל מקרה בתוך 3 ימי עסקים מן המועד בו העביר המשתמש דוא"ל חוזר עם המידע לפגישה.

9 ביטולים והחזרים 

רכישה במערכת זו אינה ניתנת לביטול ולא יינתנו החזרים לתשלום שביצע משתמש במערכת, וזאת בין השאר בהתאם להוראות סעיפים 6(א)6 ו- 6(א)7 לתקנות הגנת הצרכן, תשע"א -2010. במקרים יוצאי דופן רשאי המשתמש לפנות בהודעת דוא"ל לחברה בתוך 24 שעות ממועד הרכישה לשם קבלת מידע נוסף בעניין זה.

10 תוכן פרסומי

10.1 המשתמש מאשר לחברה להביא לידיעתו תכנים פרסומיים, שיווקיים והמלצות שונות הנוגעות לחברה ולאחרים, שלהערכת החברה ייתכן והמשתמש ימצא בהם עניין (להלן: "תוכן פרסומי"). התוכן הפרסומי יכול שיועבר למשתמש באמצעות מסרון ו/או הודעת דוא"ל ו/או במהלך השימוש שיעשה המשתמש במערכת ו/או בדרך אחרת.

10.2 משתמש רשאי להורות לחברה בכל עת על הפסקת הדיוור אליך באמצעות הודעה לחברה בכתב על רצונך בכך ו/או משלוח דוא"ל לכתובת [email protected] ו/או מענה באופן שבו נשלח דבר הפרסומת.

10.3 המשתמש מאשר הצגתו של כל תוכן פרסומי במערכת, כי הוא מבין שהתוכן הפרסומי אינו מהווה המלצה או עידוד של החברה לרכוש שירותים, נכסים או מוצרים, כי החברה אינה צד לכל מצג או התקשרות שבינו לבין מפרסם, כי הוא פוטר את החברה מכל חבות הקשורה בהיותו מקבל תוכן פרסומי ו/או בספקי השירותים וטיב השירותים של המשווקים בתוכן פרסומי ומאשר כי לא תקום לו כל טענה ו/או תביעה הנוגעת לתוכן הפרסומי שיקבל.

11. הגבלת אחריות

11.1 החברה עושה מאמץ על מנת שהשימוש שיעשו משתמשים במערכת יהיה רצוף וללא הפרעות. עם זאת, החברה אינה מתחייבת לכך שהשימוש ייעשה ללא טעויות ו/או גישה בלתי מורשית ו/או תקלות ו/או מבלי נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, בתוכנה או בתקשורת (להלן: "כשלים"). המשתמש פוטר את החברה מכל טענה ו/או תביעה בעניין נזק ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לו או לרכושו עקב כשלים.

11.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תהא אחראית לכל נזק העלול להיגרם ו/או שייגרם לציוד מחשבים ו/או מכשירים סלולאריים ו/או אחר כתוצאה משימוש במערכת והמשתמש מוותר על כל טענה כלפי החברה בעניין זה.

11.3 החברה לא תישא בכל אחריות כלפי המשתמש בכל מקרה בו לא תתאפשר לו גישה או אפשרות שימוש בשירותי המערכת, כולם או מקצתם.

11.4 כל שימוש שיעשה משתמש במערכת הנו "כמות שהוא" ("As Is") ולפי זמינות המערכת ("As Available") ומבלי כל התחייבות, במפורש או מכללא מצד החברה. כך, למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה הנוגעת לטיב, לאמינות, לשלמות, ליכולות ולמגבלות המערכת.

11.5 החברה לא אחראית, כלפי משתמש או צד ג' בשל נזק כזה או אחר הנוגע לנזק ו/או הוצאה ו/או אובדן הכנסה מסוג שהנו רפואי ו/או פיזי ו/או עסקי ו/או למוניטין ו/או עקיף, אשר נובע ו/או נוגע לכל שימוש במערכת, אפילו הייתה החברה מודעת לאפשרות שיארע נזק מסוג זה.

11.6 החברה שומרת כל זכות לעדכן ו/או להסיר מן המערכת שירותים או להגביל גישה של משתמש או רבים למערכת, ללא מתן הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

11.7 החברה תעשה ככל יכולתה על מנת לשמור על המידע האישי ובכלל זה על אמצעי התשלום אשר נמסרו לה על ידי המשתמש. עם זאת, החברה לא תישא בכל אחריות בשל כל חשיפה, אבדן או גניבה אשר ייגרמו למשתמש במקרה של גישה לא מאושרת לפרטי התשלום אשר סיפק.

11.8 מבלי לגרוע מכלליות הגבלת האחריות של החברה, אם תקבע ערכאה שיפוטית כי חלה אחריות כלשהי על החברה, הרי שמוסכם כי אחריות החברה לא תעלה על הסך ששילם הלקוח בגין השירותים של החברה.

12 קישורים חיצוניים

12.1 אגב השימוש יעשה משתמש במערכת ייתכן ויימצא במערכת קישורים לאתרים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים או מתפרסמים שלא על ידי החברה (להלן: "קישורים חיצוניים").

12.2 החברה אינה מתחייבת כי קישורים חיצוניים יובילו לאתר אינטרנט פעיל ו/או לאמינותם ו/או לתקינותם ו/או לעמידתם בדרישות הדין, אינה צד לכל התקשרות עם כל גורם שאליו יפנה קישור חיצוני ולא תחוב בכל חוב בשל נזק, הוצאה או אובדן שנגרמו, או נגרמו לכאורה, בקשר עם צדי ג' בעלי קישורים חיצוניים.

13 קניין הרוחני

13.1 מלוא זכויות הקניין הרוחני הקיימות בשירותי החברה ו/או במערכת ו/או במדריך מקוון ו/או במידע שיועבר במהלך פגישת חבר טלפוני ו/או במידע שיועבר במהלך סיוע וליווי מקיף בהגשת תביעה ו/או במידע שיועבר בסימולציה לוועדה רפואית, ובלבד שהמידע שיועבר אינו מידע פומבי שפורסם על ידי משרד הבטחון ו/או רשויות אחרות מהווים את קניינה הרוחני של החברה. מבלי לגרוע מכלליות האמור כל זכות בפטנטים, בזכות יוצרים, בסימני מסחר, בעיצובים, ביישום, בקוד מחשב, בקובץ גרפי, בטקסט וכל דבר המהווה סוד מסחרי ושהינם חלק מן המערכת יהוו את קניינה הרוחני הבלעדי של החברה.

13.2 אין בתנאי שימוש אלה ו/או בשימוש במערכת כדי להקנות למשתמש ו/או לאחר זכות כלשהי במערכת ו/או בקניין הרוחני של החברה. על המשתמש חל איסור, להקליט ו/או להעביר ו/או להמחות ו/או למכור ו/או להשכיר ו/או לשדר בפומבי ו/או להעתיק ו/או לשכפל מי מבין התכנים שבמערכת ו/או השירותים של החברה ו/או את המערכת בחלקה או בשלמותה.

13.3 ככל שמשתמש ער לשימוש במערכת שהנו מפר זכויות קניין רוחני של אחר הרי שהחברה מפצירה בו ליצור עימה קשר בהקדם ולהעביר לידה מידע רלוונטי בעניין.

13.4 מובהר כי הערות או הצעות הנוגעות לפיתוח ו/או לעיצוב ו/או לשיפור המערכת שתעביר לחברה, לא יקנו למשתמש כל זכות במערכת, והמשתמש נותן בזאת רישיון בלתי-הדיר וכלל-עולמי לחברה לעשות שימוש, ללא כל תמורה, בכל הצעה כאמור.

13.5 המשתמש מאשר לחברה לעשות שימוש במידע שעבר לידיה במהלך השימוש שנעשה במערכת, לרבות שימוש מסחרי, בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה ולכל דין.

14 עדכוני מערכת

14.1 אין בשימוש במערכת כדי לחייב את החברה בתמיכה ו/או בתחזוקה ו/או בשדרוג ו/או בגרסאות חדשות של המערכת.

14.2 החברה תעדכן את המערכת והשירותים שלה מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ללא חובת הודעה מוקדמת, אשר עשוי להיות כרוך בתקלות ו/או באי-נוחות, לרבות כל שינוי הנוגע להיקף השירות, לטיבו, לזמינותו ולכל היבט נוסף, לרבות ההפסקה ו/או ההוספה של שירות (להלן: "עדכון שירות"). לא תקום למשתמש כל טענה ו/או תביעה על רקע של עדכון שירות, או תקלות שיתרחשו עקב כך.

14.3 במידה שנודע למשתמש על תקלה או שגיאה בפעולת המערכת, הרי שהוא מוזמן להודיע זאת לחברה. החברה תטפל בפניות שיועלו בפניה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולא תקום למשתמש כל טענה ו/או תביעה על רקע זה.

15 סיום ההתקשרות

15.1 החברה שומרת את הזכות לשנות, להפסיק ו/או להשהות את פעילויות המערכת, במלואם או בחלקם, באופן זמני או קבוע, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת ומבלי שתידרש לספק נימוק ו/או הסבר לכך.

15.2 החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת, להפסיק ו/או לדרוש ממשתמש לחדול משימוש במערכת ו/או בשירותים של החברה, כולם או חלקם, בקרות מעשה ו/או פעולה ו/או חשד סביר שהדבר נעשה בניגוד לאמור בתנאי שימוש אלה ו/או בקרות אחד מן האירועים הבאים:

15.2.1 המשתמש עשה ו/או ניסה ו/או עודד לעשות שימוש במערכת שאינו שימוש ראוי ו/או שהנו בניגוד לדין;

 15.2.2 המשתמש ביצע מעשה הפוגע או עלול לפגוע בחברה או בעובדיה או במשתמשים אחרים או בצד ג'.

הפסיקה החברה את השימוש של משתמש במערכת לאור סעיף זה המשתמש מאשר ומוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

15.4 המשתמש מצהיר ומאשר שידוע לו ששירותי המערכת והחברה תלויים בצדי ג' שלחברה אין שליטה עליהם וכי כל הפרעה, שיבוש ו/או הפסקה של שירותים מאת גורמים שלישיים עשויה להפריע למתן השירותים ו/או לגרום להפסקתם. המשתמש מאשר ומוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

16. מדיניות הפרטיות

16.1 החברה אינה שומרת מידע של הלקוח לאחר המועד שנקבע לו לקבלת שירותים מנציג החברה.

16.2 מדיניות הפרטיות העדכנית כפי שמפרסמת החברה במערכת (להלן: "מדיניות הפרטיות") מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. 

17 דין וסמכות שיפוט

על הסכם זה יחול הדין הישראלי בלבד. בתי המשפט בחיפה יהיו בעלי סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית בכל סכסוך או מחלוקת שיתגלעו בין הצדדים להסכם זה.

18 שונות

18.1 משתמש אשר ביצע רכישה באמצעות המערכת יוכל לקבל תמיכת החברה בשירותים באמצעות פנייה לדוא"ל [email protected]. התמיכה תינתן בימי עבודה, בימים א' – ה', בין השעות 09:00 – 17:00.

18.2 תנאי שימוש אלה מייצגים את מלוא ההסכמות בנוגע לשירותים של המערכת וכל שינוי בהם יתאפשר רק בהסכם בכתב עם החברה.

18.3 אם ייקבע כי הוראה כלשהי שבתנאי השימוש אינה ניתנת ליישום, אזי תנוסח הוראה זו מחדש אולם רק ככל הנחוץ על מנת לעשותה להוראה ניתנת לאכיפה.

18.4 החברה רשאית, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש, כולם את חלקם, באמצעות פרסומם במערכת. מוסכם כי המשך השימוש שלך במערכת, לאחר שהובא לידיעתך שינוי בתנאי השימוש, יהווה את להסכמתך לשינוי האמור.

18.5 אי מימוש זכויות החברה על פי תנאי שימוש אלה אין משמעותם שהחברה וויתרה עליהן.

18.6 פקע הסכם זה, הוראות סעיפים ‎7 – ‎19 לתנאי השימוש ימשיכו לחול לאחר סיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא.

18.7 החברה רשאית להודיע ו/או לעדכן אותך בנושאים שתמצא לנכון באופן המפורט לעיל וככל שלא פורט באופן דווקני, באמצעות הדואר האלקטרוני שלך.

18.8 המשתמש אינו רשאי להעביר ו/או להמחות את זכויותיו לאחר.

18.9 החברה רשאית להעביר ו/או להמחות את חלק ו/או מלוא זכויותיה ו/או חובותיה לכל צד ג' בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

פרטי התקשרות עם החברה

שם החברה:  כמה עוד בע"מ בע"מ

מען למכתבים: יד חרוצים 10

דוא״ל: [email protected]

תנאי שימוש אלה תקפים ליום ה: 07.07.22